Made

Made, de grootste kern in de gemeente Drimmelen, vervult de centrumfunctie in het gebied. Made heeft een verenigingsleven voor jong en oud, basisscholen, voortgezet onderwijs, diverse gezondheidscentra (huisarts, tandarts, fysiotherapie), binnen- en buitensportaccommodaties en gezellige grote of kleine winkelstraten. Als u van uitgaan en gezelligheid houdt, komt u hier ruimschoots aan uw trekken. In Made is de horeca goed vertegenwoordigd.

Made

Historie
De gronden waarop Made ligt, behoorden vanaf de 10e eeuw tot de bezittingen van de landsheer, de Graaf van Holland. Het gebied maakte deel uit van de zogeheten Moerkant, dat samen met de Langstraat ten oosten van Geertruidenberg onder het Baljuwschap van Zuid-Holland ressorteerde. In de streek kwam veel turf voor, een belangrijke brandstof en op verschillende plaatsen rijk aan zout. De graaf gaf stukken grond in erfpacht uit aan ontginners. Deze pachters trokken kolonisten aan om hen met het uitmoeren te helpen en daarna de grond tot gras- of bouwland te bewerken. Door de uitgifte van moergronden ontstonden er in de 12e en 13e eeuw zogenaamde Ambachtsheerlijkheden, bestuurd door ontginners, ofwel ambachtsheren, zoals Drimmelen en Standhazen. Made lag destijds op de grens tussen het Graafschap Holland en het Hertogdom Brabant. Het was in de 14e eeuw nog slechts de stadsweide van Geertruidenberg. De naam Made, afkomstig van “gemeenschappelijk maai- of hooiland”, komt voor het eerst in een akte uit 1321 voor. Hierin schenkt graaf Willem van Holland de opbrengst van een stuk bouwland in die Meede aan het Kapittel van Geertruidenberg. In 1421 werd ook Made getroffen door de St. Elisabethsvloed. Gelukkig lag de dorpskern hoog op hei- en zandgrond, zodat slechts het gebied tussen Geertruidenberg en Made werd geteisterd door de golven.