Info Biesbosch

De Biesbosch een doolhof van rivieren, kreken en eilanden

Biesbosch Bezoekerscentrum
De Biesbosch is een uniek natuurgebied dat je nooit meer loslaat. Het Biesbosch Bezoekerscentrum in Drimmelen helpt u die wereld te verkennen en ervan te genieten. In de tentoonstelling krijgt u een beeld van de Biesbosch van hoe het vroeger was, hoe het is en hoe het zal gaan worden. Verder vindt u hier informatie over excursies, vaarkaarten, kanoroutes en brochures. Zo wordt u meteen op het goede spoor gezet.

De rijkste plek van Nederland.
Een bezoek aan de Biesbosch betekent een ervaring van stille schoonheid. IJle wilgenblaadjes lichten geelgroen op in de laagstaande zon en de wind is nog fris. Het mos op omgevallen bomen fluoresceert in de schaduw van de voormalige griendbossen.
In ondiepe kreken kolkt het water door de activiteit van paaiende brasems. Overal zijn watervogels bezig met nesten bouwen en tientallen kleine zangvogeltjes laten zich volop horen.

Bevers zijn hier in 1988 uitgezet nadat ze sinds 1825 waren uitgestorven. De bever is met 125cm het grootste knaagdier van Europa. ‘s Zomers eet hij planten en ‘s winters wilgenbast. De Biesbosch telt meer dan zestig beverburchten en bijna honderdvijftig bevers.

De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden in Europa. Aan het eind van de rivieren de Maas en Rijn en onder invloed van het tij maar ver genoeg van zee zodat het water zoet blijft. In de loop van de tijd zijn er door de Maas en de Rijn enorme hoeveelheden voedselrijk slib afgezet. Vanaf 1421 hebben de mensen deze voedselrijkdom geoogst in de vorm van visserij, biezen-, riet-, griendcultuur en landbouw en veeteelt. De laatste tientallen jaren is de Biesbosch veranderd van een cultuurgebied in een natuurgebied. Door de voedselrijkdom is de Biesbosch een uitstekende woon-, en verblijfplaats voor veel verschillende soorten planten en dieren.

De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen watervogels dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. Door verruiging en het open graven van polders ontwikkelt zich geleidelijk een zoetwatermoeras met een enorme soortenrijkdom.

Van cultuurlandschap naar natuurlandschap
Voor 1970 was de Biesbosch in feite een cultuurgebied; talloze mensen verdienden er hun brood in de griend-, biezen- of rietcultuur. Het lange riet werd voor de afsluiting in 1970 jaarlijks met de riethaak (een sikkelvormig mes) gesneden. Honderden hectaren werden op deze manier onderhouden. Het riet werd verwerkt in rieten matten. Na 1970 verdroogden de rietgorzen en kregen woekeraars zoals haagwinde de overhand. In de Biesbosch wordt nog maar op enkele plaatsen riet gesneden. Het merendeel van de rietgorzen van weleer maakt een verruigingsproces door.

Tweede Wereldoorlog
De Biesbosch was in de Tweede Wereldoorlog een prima onderduikadres. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van griendwerkersarken. De Duitsers waagden zich niet in het onherbergzame gebied met eb en vloed waar bovendien geen economisch gewin te halen was. Een aantal onderduikers formeerde een verzetsgroep en begon midden 1944 met het krijgsgevangen maken van Duitsers die via de Biesbosch vanuit het zuiden naar het noorden vluchtten. Uiteindelijk werden pas maanden later 76 krijgsgevangenen overgedragen aan de Poolse bevrijders in Drimmelen. De laatste oorlogswinter werd volop tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden “gecrosst”: heen en weer gependeld. Enerzijds om schaarse medicijnen naar bezet gebied over te brengen; anderzijds om bijvoorbeeld mensen die in gevaar waren in veiligheid te brengen.

Nieuwe natuur
Plannen om landbouwgebieden om te vormen naar natuurgebied bestonden al langer, maar raakten door de komst van de Deltawet Grote Rivieren in een stroomversnelling. De aanblik van de huidige Biesbosch met zijn uitgestrekte landbouwbedrijven, gemalen, dijken en boerderijen zal binnen vijftien jaar drastisch veranderen. Rondom de Biesbosch zal op termijn maar liefst 2100 hectare aan de landbouw worden onttrokken en als natuurgebied aan het Nationaal Park de Biesbosch worden toegevoegd.